ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่-ฮอด(ตรงข้ามต.โฮม)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ
จำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนเชียงใหม่ ฮอด(ตรงข้าม ต.โฮม) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางตง จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแต่ไฟฟ้ในวันที่ ๕ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ Colonial The New Concept
05/01/2565 09:00
05/01/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช