ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทัศนปทุม,ถนนสารภารนุสรณ์,บ้านเอื้ออาทร,โรงแรมวิกวิว เพลสม, หอพักบ้านของพ่อ ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนทัศนปทุม - ถนนสารภารนุสรณ์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
26/10/2563 08:00
26/10/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด