ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ลานหมาไน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านลาน (แยกเข้าแม่กะสี) บ้านมอช้างใหญ่ บ้านพนาสวรรค์ บ้านปางชัย บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่ไทรทอง บ้านท่ามะกรูด บ้านบ่อพลอย บ้านท่าตะโก บ้านแม่กะสี บ้านใหม่ไร่เจริญ บ้านปางสัก บ้านบุแม้ว บ้านคลองหนึ่ง บ้านปางตาแสน บ้านหนองบอน
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
05/10/2563 08:00
05/10/2563 17:00
กฟย.แม่เปิน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด