ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ถึง ก่อนหน้าโรงเรียนเทคโนบ้านน้อย กม.32
เพื่อปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงพาดสายหุ้มแรงสูงขนาด185 SAC 22 KV เพื่อเพิ่มวงจรให้ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22/07/2565 09:00
22/07/2565 17:00
กฟอ.หนองไผ่
0862086733
เกษม เสือดี
ลำดับดาวน์โหลด