ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางวัดโพธิ์บัลลังค์ถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพร บ้านฝั่งเกาะ ต.คุ้งพยอมบางส่วน
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
28/09/2562 08:00
28/09/2562 15:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี