ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเตาหลวง,ถนนราษฏ์อุทิศ
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายแรงสูง วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณ -ซอยเตาหลวง 6
- ซอยเตาหลวง 6 (ตั้งแต่ท้ายซอยราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 3 ถึง ท้ายซอยเตาหลวง 6)
- ท้ายซอยราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 3 (บางส่วน)
- ซอยราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 4
- ซอยราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5 และซอย 5/1 ,ซอย 5/2 ,ซอย 5/3
11/09/2564 09:00
11/09/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ