ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
บำรุงรักษา ซ่อมแซม หม้อแปลง
03/07/2560 09:00
03/07/2560 15:00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
035-612701 ต่อ 16456
มนต์ชัย ไสยวุฒิ
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด