ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.แม่ใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
05/02/2562 09:00
05/02/2562 12:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด