ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เสาสถานี AIS ข้างสิรัญญา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/09/2562 09:00
27/09/2562 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด