ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.1026 (วัดเขาดินเหนิอ ตั้งแต่ กม. 2 - กม. 4)
เพื่อเปลี่ยนสายไฟชนิดเปลือย เป็นสายไฟชนิดหุ้มฉนวน และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
01/02/2561 09:00
01/02/2561 17:00
กฟจ.สระบุรี
036-211139, 211023, 211900 FAX. 036-222137
ชัยยศ นิยมไทย
ลำดับดาวน์โหลด