ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านน้ำแพร่ ถึง บ้านแม่ขนิลใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นชนิดหุ้มฉนวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ปี 2564 บริเวณ ปากทางบ้านน้ำแพร่ ถึง บ้านแม่ขนิลใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
10/06/2564 09:00
10/06/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช