ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านห้วยกุ้ง ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด และทำการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง
13/05/2562 09:00
13/05/2562 16:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ