ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ข้างโรงเรียนตะเคียนงาม ถึง บ้านหนองนกกระเรียน ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา
1.รื้อถอนเสา 12 เมตร จํานวน 2 ต้น
2.ปักเสาใหม่ 12 เมตร จํานวน 2 ต้น
06/06/2563 08:30
06/12/2563 12:00
กฟอ.โนนไทย
0887046409
อภิชาติ แว่นกลาง