ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานข้ามคลองโพธิ์ล้มข้างบ้าน พี่ต๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นที่จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เพิ่ม 1 เครื่องบริเวณสะพานข้ามคลองโพธิ์ล้มข้างบ้าน พี่ต๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับบริเวณ ดังนี้
1. แนวคลองโพธิ์ล้ม(ข้างบ้านพี่ต๋อง) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
07/08/2565 09:00
07/08/2565 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220807