ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังกุลา หลัง กม.31 ฝั่งขวา ถึง หน้าหน่วยพิทักษ์ป่าลำสะด่อง
ตัดต้นไม่คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
26/05/2563 09:00
26/05/2563 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล