ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่9 ต.บางนมโค , หมู่6 ต.สามกอ , หมู่1,2,3,6 ต.บ้านหลวง ,หมู่2,9,10 ต.สามตุ่ม , หมู่1 ต.มารวิชัย
ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณหมู่1 ต.บ้านหลวง
15/10/2564 08:30
15/10/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด