ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม. 2,3 ต.โพสะ (ถนนอยุธยา-อ่างทอง 309ฝั่งขาเข้าอำเภอป่าโมก)
ดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
12/10/2562 09:00
12/10/2562 17:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด