ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้าบึงสามพัน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสายสายส่ง 115 kV และปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV
13/09/2563 08:00
13/09/2563 17:00
กฟอ.บึงสามพัน
0856693375
ชาญ อินดี
ลำดับดาวน์โหลด