ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ไหล่สูง, บ.ไหล่ทุ่ง, อนามัย บ.ไหล่ทุ่ง, อบต.ไหล่ทุ่ง, รร.ไหล่สูง, รร.ไหล่ทุ่ง, บ.ม่วง ต.ไหล่ทุ่ง อ.คระการพืชผล
แผน ผกส.ดับไฟเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาแรงสูง
15/01/2562 09:00
15/01/2562 12:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด