ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟอ.สะเมิง
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บ.ปางดะ 55-1656
17/05/2565 09:00
17/05/2565 12:00
กฟอ.สะเมิง
053487123
วสันต์ โปทากา
ลำดับดาวน์โหลด