ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA07VR-101 (บ้านทุ่งปุย) – จุดปลดแคล้มป์หน้าสุสานบ้านศรีแดนเมือง
- ปักเสาแซมไลน์
- ติดตั้งหม้อแปลงงานขยายเขตที่ดินจัดสรรบ้านศรีแดนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (WBS: C-65-A-CHTCS.0060.02.1)
30/07/2565 09:00
30/07/2565 17:00
กฟอ.ดอยหล่อ
053-367117 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด