ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบหัวเสาใหม่ ระบบจำหนาย 22 kV
19/05/2562 08:00
19/05/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด