ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดศรีมงคล ม.5,6 ต.หาดอาษา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ซอยวัดศรีมงคล หมู่ 6 ต.หาดอาษา ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
15/05/2563 09:00
15/05/2563 17:00
กฟจ.ชัยนาท
091-8385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด