ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่ 2,6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 0.08 วงจร/กม. และติดตั้งหม้อแปลงเสริมขนาด 100 kVA จำนวน 1 เครื่อง
17/07/2564 08:30
17/07/2564 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด