ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่5 ต.ชายนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
04/09/2563 08:30
04/09/2563 16:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด