ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.1 บ้านโดด ตำบลโดด 1.2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา(วัดบ้านโดด) 1.3 โรงเรียนบ้านโดด ตำบลโดด 1.4 บ้านหนองกอง ตำบลโดด 1.5 บ้านหนองกกยูง ตำบลโดด
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลโดด ตำบลเสียว ตำบลหนองใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์ ในวันที่ 7-9 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. (ดับบ้านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายในวันและเวลาที่กำหนด)
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
วัน อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.
(ดับบ้านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายในวันและเวลาที่กำหนด)
1.1 บ้านโดด ตำบลโดด
1.2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา(วัดบ้านโดด)
1.3 โรงเรียนบ้านโดด ตำบลโดด
1.4 บ้านหนองกอง ตำบลโดด
1.5 บ้านหนองกกยูง ตำบลโดด
วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.
(ดับบ้านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายในวันและเวลาที่กำหนด)
2.1 บ้านหนองหว้าชมพูทอง ตำบลโดด
2.2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
2.3 บ้านหนองบัว ตำบลโดด
2.4 บ้านสามขา ตำบลเสียว
2.5 โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลเสียว
2.6 บ้านหนองสาด ตำบลหนองใหญ่
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.
(ดับบ้านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายในวันและเวลาที่กำหนด)
3.1 บ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์
3.2 โรงเรียนบ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์
3.3 โรงพยาบาลส่วนตำบลเมืองจันทร์
3.4 บ้านอะลาง ตำบลหนองใหญ่
3.5 บ้านเเกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ????
07/09/2564 09:00
07/09/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ