ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเดอะเนเจอร์โฮม เชียงใหม่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงใน
ระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหมู่บ้านเดอะเนเจอร์โฮม เชียงใหม่ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 20
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านเดอะเนเจอร์โฮม
เชียงใหม่
20/04/2565 09:00
20/04/2565 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช