ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเปือยหัวดง อ.ลืออำนาจ ถึง บ้านหาดทรายขาว อ.พนา
ซ่อมแซมระบบจำหน่าย
23/03/2564 12:00
23/03/2564 13:00
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด