ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตัดต้นไม้จุดเสี่ยงคร่อมสายและใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ ฟีดเดอร์ 10 สถานีศรีบุญเรือง ช่วง SBR10S-07 ถึง
SBR10S-08(LEA10S-20) วันที่ 30 พ.ค.63 เวลา 09.00-14.00น บริเวณที่กระแสไฟฟ้าดับ ต.โนนป่าซาง,ต.ท่าช้างคล้องบางส่วน,ต.โนนปอแดงบางส่วน อ.ผาขาว จ.เลย ผนายบัวลี สิมสวัสดิ์ 089-2746039 สำนักงาน 042-810445
30/05/2563 09:00
30/05/2563 14:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด