ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสรัญญา กกโก (ซ.แก่นจิตร)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
17/01/2562 13:00
17/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด