ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานบ้านคลองศรีเทพ ถึง บ้านเนินมะค่าใหญ่
เพื่อดำเนินการพาดสายแรงสูง 185 SAC 22 kV เพิ่มวงจรฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
21/08/2562 09:00
21/08/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด