ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้.-
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ไฟดับระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น. บริเวณหม้อแปลงสหกรณ์การเกษตร, หม้อแปลงหน้าร้านแหลมทองคอนกรีต ถึงสามแยกไฟแดงไพศาลี
ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากระบบไฟฟ้า แรงต่ำตามถนนซอย ที่แยกจากบริเวณที่แจ้ง จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
29/01/2564 09:00
29/01/2564 16:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด