ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านนานอก, หนองทราย,วังตะกู ต.วังควง
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านนานอก, หนองทราย,วังตะกู วังควง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 -15.30
08/10/2563 09:00
08/10/2563 16:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง