ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนแหลมทอง หมู่10 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
05/02/2563 08:00
05/02/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด