ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟอ.สะเมิง
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บ้านทรายมูลหน้าอำเภอ สะเมิง
17/05/2565 09:00
17/05/2565 12:00
กฟอ.สะเมิง
053299166 , 053297037
วสันต์ โปทากา
ลำดับดาวน์โหลด