ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
ตั้งแต่บริเวณ ปากทางเข้าบ้านหน้าวัว ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
จนสุดปลายสาย หรือผู้ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน และเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
12/12/2562 09:00
12/12/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
0611844935
ชิษณุพงศ์ สุขบำเพิง
ลำดับดาวน์โหลด