ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 3 และ หมู่ 13 ต.พังโคน อ.พังโคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ดำเนินการรื้อถอนสายแรงสูง(เดิม) ขนาด 50 ACSR พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และทำการพาดสายใหม่ ขนาด 185 SAC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
28/05/2562 09:00
28/05/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด