ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้าน มทบ.13
พาดสายเคเบิ้ล 185 ต.มม. ระยะทาง 1 วงจร กม.
21/08/2563 09:00
21/08/2563 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด