ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS2 ลานมัน บ.โนนสำราญ ถึง UDC2R-04 บ.โนนชัยพร
พาดสาย 185 SAC รื้ออุปกรณ์หัวเสา ระยะทาง 1 กม.
14/09/2562 08:30
14/09/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ