ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอู่จำปีการช่าง,ซอยองค์การ,หมู่บ้านประกอบ ก่อนถึงเทศบาลสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
ดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
01/08/2564 09:00
01/08/2564 12:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด