ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 7 บ้านโคกป่าแพง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงแรงต่ำบ้านโคกป่าแพง
28/02/2563 09:00
28/02/2563 13:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด