ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดบ้านบัววัฒนา ถึง โรงเรียนบ้านโภชน์
เพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง185 SAC 22 kV ฟีดเดอร์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก
01/04/2563 09:00
01/04/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด