ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ปากทางเข้าเคหะชุมชนมหาชัย ถึง ห้าง Porto Chino แนวถนนพระรามที่ 2 ขาออก กทม. [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 kV
02/08/2563 08:00
02/08/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด