ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านท่าเดื่อ (วันท่าเดื่อ) ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น โดยทำการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 100 KVA เป็นขนาด 160 KVA
13/06/2562 09:00
13/06/2562 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053896226
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ