ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนสันติภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และ พาดสาย เพิ่มเฟสติดตั้งหม้อแปลง
24/05/2562 09:00
24/05/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ