ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกลอย , บ้านหนองพังศรี และบ้านไทยเจริญ
ปักเสาแซมไลน์ต้น DDE ข้างวัดโคกสมบูรณ์ แก้ไขสายกายเข้าที่ผู้ใช้ไฟ และตัดต้นไม้คร่อมสายไฟแรงสูง บ้านโคกลอย
23/01/2562 09:00
23/01/2562 12:00
กฟอ.ปะคำ
0818797984
ประสิทธิ์ บุตรไทย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้าหนองพังศรี