ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณป้อมยามตำรวจ หน้าสระหลวงหนองไผ่ ถึงก่อนแยกร้าน อ.วัฒนา ปากทางเข้าบ้านกองทูล
ดับไฟดำเนินการพาดสาย หุ้ม 185 SAC 22 KV เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 บริเวณป้อมยามตำรวจ หน้าสระหลวงหนองไผ่ ถึงก่อนแยกร้าน อ.วัฒนา ปากทางเข้าบ้านกองทูล P-TDD1.3-C-NOPD0.0010 อนุมัติ น.3 กวว.(วร)1629/2561 ลว. 12 ต.ค. 2561
23/09/2563 09:00
23/09/2563 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0862086733
เกษม เสือดี
ลำดับดาวน์โหลด