ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำต้น
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านน้ำต้น ต.บ้านกาด– บ้านทุ่งปี้ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
24/07/2564 08:30
24/07/2564 15:00
กฟอ.แม่วาง
053-489365
เนติภัทร ธีรติวรากุล