ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดหนองปรู ถึง วัดน้อยคาทอลิก
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
20/09/2562 09:00
20/09/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
กีรติ มีดีจันทรังษี