ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
ย้ายหม้อแปลง บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง
31/08/2562 09:30
31/08/2562 12:00
กฟอ.สรรพยา
056-499253
วราพงษ์ อินนุ่ม